Bank Spółdzielczy w Miliczu podsumował swój jubileuszowy rok

W środę 25 kwietnia w restauracji „Kaskada” odbyło się doroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Miliczu, na którym podsumowano działalność Banku w 2017 roku.

W zebraniu wzięło udział 25 Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd, dyrektorzy oddziałów Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: starosta Krzysztof Osmelak, zastępca burmistrza gminy Milicz Sławomir Strzelecki, sekretarz gminy Cieszków Władysław Szydełko, sekretarz gminy Krośnice Adam Głowiński oraz dyrektor regionalny Banku BPS SA Zdobysław Lis. Na wszystkich przybyłych czekała niespodzianka z logo BS Milicz. Zebranych powitał przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Aleksander Kowalski, a potem uczestnicy zebrania chwilą ciszy uczcili zmarłego w minionym roku zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej BS Milicz Stanisława Piotrowskiego.

Następnie prezes Zarządu Katarzyna Misiak przedstawiła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Banku Spółdzielczego w Miliczu wraz z wynikami finansowymi oraz wskazała kierunki rozwoju Banku na 2018 rok. Jak podkreślała Pani prezes, rok 2017 był wyjątkowo aktywny, bo Bank Spółdzielczy w Miliczu obchodził jubileusz 70-lecia swej działalności. Z tej okazji wydano biuletyn informacyjny dla Klientów i monografię ukazującą historię Banku oraz jego wkład w rozwój lokalnej społeczności. W roku jubileuszowym BS Milicz konsekwentnie realizował Strategię swego działania, dzięki czemu uzyskał jeszcze lepsze wyniki finansowe niż w bardzo dobrym roku 2016. Bank rozwijał się w dobrym tempie, jednocześnie utrzymując w ryzach główne rodzaje ryzyka, występujące w działalności bankowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku była i jest stabilna.

Sukces polityki sprzedażowej

O wielkości i znaczeniu Banku w sposób znaczący decyduje poziom i wzrost sumy bilansowej oraz funduszy własnych. Na koniec grudnia 2017 r. odnotowano wartość netto sumy bilansowej w kwocie 405.156 tys. zł, tj. wzrost o 6,26%. Na wzrost poziomu sumy bilansowej zasadniczy wpływ miały zobowiązania wobec sektora niefinansowego, które wzrosły o 5,89%, oraz kapitał zasobowy, który wzrósł o 8,9%.

W 2017 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 3.525 tys. zł, a po opłaceniu podatku dochodowego 2.775 tys. zł netto. Wyniki finansowe Banku są obecnie bardzo dobre, a najlepiej obrazuje to dynamika wzrostu. W 2017 roku w porównaniu w rokiem poprzednim w przypadku kredytów wyniosła ona 111,70%, a w przypadku depozytów – 105,94%.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miliczu przedstawił przewodniczący Rady Aleksander Kowalski, dziękując jednocześnie członkom Rady i Zarządowi za owocną i wzorową współpracę. Odczytano również sprawozdanie biegłych rewidentów, którzy podkreślali bardzo dobrą kondycję finansową Banku. Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Miliczu zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r., roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i udzielili absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Dokonali również podziału zysku netto za 2017 r. z przeznaczeniem na fundusze własne Banku.

Podziękowania i gratulacje

Przybyły na zebranie dyrektor regionalny Banku BPS SA Zdobysław Lis gratulował Zarządowi bardzo dobrych wyników za ubiegły rok i wyraził zadowolenie, że z każdym rokiem Bank osiąga lepsze wyniki. Podkreślał również, że BS Milicz wyróżnia się nie tylko pod względem prężnego rozwoju, ale edukacji finansowej dzieci i młodzieży, którą prowadzi najintensywniej w województwie dolnośląskim.

Także przedstawiciele samorządów gratulowali Zarządowi, Radzie Nadzorczej i pracownikom Banku osiągniętych wyników oraz podkreślali swoje ogromne zaufanie do BS Milicz, które – jak wyraził się starosta milicki Krzysztof Osmelak – można ukuć w powiedzenie: „Pewne jak w Banku Spółdzielczym w Miliczu”.

Uczestnicy zebrania w trakcie obrad obejrzeli prezentację filmową podsumowującą 70-letnią historię Banku i jego działalność dla lokalnej społeczności oraz spot z obchodów jubileuszu, a podczas przerwy podziwiali fotoksiążkę ze zdjęciami z jubileuszowej uroczystości.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej