Bardzo udany rok Banku Spółdzielczego w Miliczu

W czwartek 8 czerwca w restauracji „Kaskada” odbyło się doroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Miliczu, które stało się okazją do podsumowania działalności Banku w 2016 roku.

W zebraniu wzięło udział 26 Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd, dyrektorzy oddziałów Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych osób znaleźli się przedstawiciele samorządów: wicestarosta Paweł Herl, zastępca burmistrza gminy Milicz Sławomir Strzelecki, wójt gminy Cieszków Ignacy Miecznikowski, skarbnik gminy Krośnice Elżbieta Kalityńska, dyrektor Banku BPS SA Zdobysław Lis, a także przedstawiciele Biura Rewizyjno-Konsultingowego Gerard Ceglarek i Brunon Ceglarek. Na wszystkich przybyłych czekała niespodzianka z logo Banku. Zebranych powitał przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Aleksander Kowalski.

Następnie prezes Zarządu Katarzyna Misiak przedstawiła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Banku Spółdzielczego w Miliczu wraz z wynikami finansowymi oraz wskazała kierunki rozwoju Banku na 2017 rok. Jak podkreślała prezes Zarządu Katarzyna Misiak, Bank Spółdzielczy w Miliczu konsekwentnie realizował Strategię działania Banku, co pozwoliło mu w minionym roku rozwijać się w bardzo dobrym tempie, pozwalającym jednocześnie na utrzymanie w ryzach głównych rodzajów ryzyka, występujących w działalności bankowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku była i jest stabilna.

Bank Spółdzielczy w Miliczu w 2016 roku prowadził swoją działalność poprzez Centralę Banku, sieć 10 placówek usytuowanych w na terenie powiatu milickiego oraz otwarty w 2015 roku Oddział we Wrocławiu.

Sukces polityki sprzedażowej

O wielkości i znaczeniu Banku w sposób znaczący decyduje poziom i wzrost sumy bilansowej oraz funduszy własnych. Na koniec grudnia 2016 r. odnotowano wartość netto sumy bilansowej w kwocie 382.432 tys. zł, tj. wzrost o 15,90%. Na wzrost poziomu sumy bilansowej zasadniczy wpływ miały zobowiązania wobec sektora niefinansowego, które wzrosły o 17,22%, oraz kapitały własne, które wzrosły o 2,74%.

Działania podejmowane przez Bank w 2016 roku, zarówno w aspekcie polityki sprzedażowej, jak i wzmocnienia bazy kapitałowej, bezpośrednio przekładały się na osiągnięte wyniki.

W 2016 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 3.125 tys. zł, a dynamika w porównaniu z 2015 r. wyniosła 337,84%. Bardzo dobry wynik był rezultatem polityki sprzedażowej, uzyskania zysku ze sprzedaży akcji uprzywilejowanych Banku BPS SA. oraz poniesienia niższych kosztów z tytułu składek.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miliczu przedstawił przewodniczący Rady Aleksander Kowalski, dziękując jednocześnie członkom Rady i Zarządowi za owocną i wzorową współpracę. Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Miliczu zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r. oraz roczne sprawozdanie finansowe, przyjęli oceny Komisji ds. odpowiedzialności, zatwierdzili sprawozdanie Rady Nadzorczej i udzielili absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Dokonali również podziału zysku netto za 2016 r. z przeznaczeniem na fundusze własne Banku.

Podziękowania i gratulacje

Zarówno biegli rewidenci, jak i dyrektor Banku BPS gratulowali Zarządowi BS Milicz bardzo dobrych wyników za ubiegły rok. Dyrektor Banku BPS SA Zdobysław Lis podkreślał, że Bank Spółdzielczy w Miliczu w grupie banków spółdzielczych średniej wielkości, czyli o sumie bilansowej od 200 do 500 mln zł, jest jednym z najprężniej działających podmiotów. Także przedstawiciele samorządów gratulowali Zarządowi, Radzie Nadzorczej i pracownikom Banku osiągniętych wyników oraz podkreślali ogromne znaczenie Banku Spółdzielczego w Miliczu dla rozwoju, budowania wspólnoty i tożsamości społeczności lokalnej.

Prezes Zarządu Katarzyna Misiak odebrała również liczne gratulacje z okazji jubileuszu 70-lecia Banku Spółdzielczego w Miliczu. Tegoroczne spotkanie było okazją do wykonania pamiątkowych zdjęć zarówno Przedstawicieli, jak i Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich gości przybyłych na zebranie, które zostaną wykorzystane do opracowania jubileuszowej publikacji.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1588
1 USD3.6664
1 CHF3.6646
1 GBP4.6183
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej