Kolejny udany rok Banku Spółdzielczego w Miliczu

W czwartek 9 czerwca w restauracji „Kaskada” odbyło się doroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Miliczu, które stało się okazją do podsumowania działalności Banku w 2015 roku.

261359 

W zebraniu wzięło udział 29 przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd, dyrektorzy oddziałów Banku Spółdzielczego w Miliczu oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych osób znaleźli się przedstawiciele samorządów: wójt Andrzej Biały, zastępca burmistrza gminy Milicz Sławomir Strzelecki, skarbnik powiatu milickiego Halina Witkowska, przedstawiciele Banku BPS S.A.: prezes Zarządu Zdzisław Kupczyk i dyrektor ds. Współpracy z Bankami Spółdzielczymi Zdobysław Lis, a także przedstawiciele Biura Rewizyjno-Konsultingowego Gerard Ceglarek i Brunon Ceglarek. Na wszystkich przybyłych czekała niespodzianka z logo Banku. Zebranych powitał przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Aleksander Kowalski. W kolejnym punkcie obrad prezes Zarządu Katarzyna Misiak przedstawiła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Banku Spółdzielczego w Miliczu wraz z wynikami finansowymi oraz ukazała kierunki rozwoju Banku w 2016 roku.

261361 

Jak podkreślała prezes Katarzyna Misiak, pomimo trudnej sytuacji na rynku finansowym, Bank Spółdzielczy w Miliczu konsekwentnie realizował Strategię działania Banku, co pozwoliło mu w minionym roku rozwijać się w tempie zadowalającym, a jednocześnie pozwalającym na utrzymanie w ryzach głównych rodzajów ryzyka, występujących w działalności bankowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku była i jest stabilna.

Bank Spółdzielczy w Miliczu w 2015 roku prowadził swoją działalność poprzez Centralę Banku oraz sieć 10 placówek usytuowanych w na terenie powiatu milickiego oraz otwarty w 2015 roku nowy Oddział we Wrocławiu.

Sukces polityki sprzedażowej

O wielkości i znaczeniu Banku w sposób zasadniczy decyduje poziom i wzrost sumy bilansowej oraz funduszy własnych. W roku 2015 o 4,26%, czyli do 329 978 tys. zł, wzrósł poziom sumy bilansowej, fundusze własne odnotowały wzrost o 5,50%.

Działania podejmowane przez Bank w 2015 roku, zarówno w aspekcie polityki sprzedażowej, jak i wzmocnienia bazy kapitałowej, bezpośrednio przekładały się na wielkości sprzedażowe. Efektem był wzrost portfela kredytowego, który w minionym roku powiększył się o 4 224 tys. zł, tj. 2,34%, i osiągnął poziom 184 765 tys. zł. Najwyższa koncentracja należności dotyczyła przedsiębiorców, którzy stanowili 40% całego portfela kredytowego Banku oraz osób prywatnych – ok. 30% całego portfela kredytowego. Kolejnymi co do wielkości grupami kredytobiorców byli rolnicy indywidualni – ponad 25 % portfela.

W 2015 r. klienci indywidualni zdeponowali w Banku Spółdzielczym w Miliczu 239 233 tys. zł (wzrost o 9,33%), co stanowiło ponad 81% depozytów ogółem. Depozyty małych i średnich przedsiębiorców wyniosły 10%, rolników indywidualnych – ponad 4%, a depozyty jednostek samorządowych – ponad 2% depozytów ogółem. Na koniec roku 2015 w Banku było zdeponowanych 294 407 tys. zł (wzrost o 2,62 %).

261366 

W 2015 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 925 tys. zł. Mniejszy od zaplanowanego wynik był konsekwencją przede wszystkim wzrostu opłat wniesionych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz spadku stóp procentowych NBP.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miliczu przedstawił przewodniczący Rady Aleksander Kowalski, dziękując członkom Rady i Zarządowi za owocną i wzorową współpracę. Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Miliczu zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 r, przyjęli oceny Komisji ds. odpowiedzialności, zatwierdzili sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz roczne sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Dokonali również podziału zysku netto za 2015 r. z przeznaczeniem na fundusze własne Banku.

Podziękowania i gratulacje

Ważnym momentem Zebrania było podziękowanie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Pani Helenie Irenie Kuśnierz, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, za 50-letnia pracę na rzecz Banku. Prezes Katarzyna Misiak poinformowała zebranych o odznaczeniu Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznanym dla p. Heleny Ireny Kuśnierz przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które odebrała dzień wcześniej z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.

Ponadto podczas zebrania prezes Zarządu BPS S.A. Pan Zdzisław Kupczyk wręczył Jubilatce Odznaczenie Diamentowe za Zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej, przyznane przez Kapitułę Odznaczeń BPS w Warszawie. Nie zabrakło wspaniałego tortu, kwiatów od Zarządu i Rady Nadzorczej oraz gratulacji od zaproszonych gości.

261360

261364

Wszyscy zabierający głos gratulowali Zarządowi, Radzie Nadzorczej i pracownikom Banku osiągniętych wyników oraz podkreślali ogromne znaczenie Banku Spółdzielczego w Miliczu dla rozwoju, budowaniu wspólnoty i tożsamości społeczności lokalnej.

266171

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej