• Aktualności
 • Komunikat Banku Spółdzielczego w Miliczu dot. możliwości zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, tzw. „Wakacji kredytowych”

Komunikat Banku Spółdzielczego w Miliczu dot. możliwości zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, tzw. „Wakacji kredytowych”

29-07-2022

Szanowni Klienci!

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Bank Spółdzielczy w Miliczu wprowadza możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w złotych przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe, tzw. „Wakacji kredytowych”.

 

 1. Zasady udzielania „Wakacji kredytowych”

Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego, tzw. „Wakacji kredytowych”, jeśli:

 • wniosek dotyczy tylko jednej umowy o kredyt hipoteczny,
 • Klient zawarł umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem Klient złoży oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).
 1. Wypełnianie wniosku

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, tzw. „Wakacje kredytowe” jest dostępny na stronie www.bsmilicz.com.pl w Aktualnościach. Wniosek można wypełnić na komputerze lub wydrukować i zrobić to odręcznie. Wniosek może być podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców, pod warunkiem złożenia we wniosku oświadczenia, że Kredytobiorca działa w porozumieniu oraz za zgodą wszystkich pozostałych Kredytobiorców:

 • na jednym wniosku Klient może zawnioskować o zawieszenie spłaty jednej lub kilku rat kredytu,
 • maksymalny okres, na jaki Kredytobiorca może zawnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytu, wynosi:)

a) 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,

b) 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,

c) 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

 1. Składanie wniosku

 Wniosek można złożyć:

 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesyłką pocztową,
 • poprzez system bankowości internetowej eBankNet - zakładka Kontakt/Nowa wiadomość,
 • bezpośrednio w dowolnej placówce naszego Banku.

 

UWAGA! Wnioski przyjęte w godzinach pracy placówki są realizowane w dniu ich złożenia.

 

 1. Działania ze strony Banku
 • Od dnia wpływu wniosku Kredytobiorcy do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, Bank nie będzie pobierał płatności wynikających z umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń.
 • W terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku Bank poinformuje Kredytobiorcę/-ów o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu.
 • Po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu Bank wyśle Kredytobiorcy/-om aktualny harmonogram jego spłaty.
 • Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 • Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.
 1. Uwagi dot. Zasad udzielania „Wakacji kredytowych”
 • Zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych w momencie złożenia przez Kredytobiorcę wniosku;
 • Zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie kredytowej o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy);
 • Jeśli wcześniej na wniosek Kredytobiorcy Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy;
 • Jeśli Kredytobiorca korzysta ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu. Wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.
 • W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług związanych z rozpatrywaniem wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego Kredytobiorca ma prawo złożyć reklamację.

Do pobrania: Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, tzw. "Wakacje kredytowe"

Znajdziesz nas też tutaj