• Udziałowcy

Udziałowcy

Zostań współwłaścicielem Banku Spółdzielczego w Miliczu!

budynek Centrala Banku

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi udziałowców Banku Spółdzielczego w Miliczu – polskiego banku z ponad 70-letnią tradycją, który z sukcesem świadczy usługi na lokalnym rynku finansowym, ma rozpoznawalna markę i grono zaufanych Klientów, dobre i stabilne wyniki finansowe oraz jest ważną instytucją wspierająca rozwój środowiska lokalnego.

shaking hands 3091908 960 720

Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna. Jeden udziałowiec może posiadać udział obowiązkowy i udziały dodatkowe. Udziały są niezbywalne (można je sprzedać wyłącznie Bankowi) i dziedziczne. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki – bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

 Deklaracja

Klauzula informacyjna dla Członków Banku

 • udział w życiu Banku,
 • dywidenda od udziałów,
 • uczestnictwo w Zebraniach Grup Członkowskich, na których co cztery lata spośród udziałowców wybierani są delegaci na Zebranie Przedstawicieli, a przybyli na Zebranie Grupy udziałowcy otrzymują atrakcyjne gadżety z logo Banku,
 • możliwość wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 • możliwość oceny działalności Banku Spółdzielczego i zgłaszania wniosków jej dotyczących.

 • wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów,
 • stosowanie się do postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
 • troska o dobro i rozwój Banku, dbanie o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobieganie działaniu na szkodę Banku,
 • czynny udział w pracach organów statutowych Banku, do których został wybrany,
 • uczestnictwo w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadamianie pisemnie Banku o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej.

 • Wypełnij deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego w Miliczu z prośbą o przyjęcie w poczet członków (deklaracja do pobrania poniżej),
 • Osoby fizyczne zgodnie ze Statutem Banku deklarują wpłatę wpisowego w wysokości 100 zł (wpisowe jest bezzwrotne) oraz co najmniej jednego udziału w wysokości 330 zł,
 • Osoby prawne deklarują wpłatę wpisowego w wysokości 250 zł oraz co najmniej 10 udziałów, każdy w wysokości 330 zł,
 • Wpisowe i zadeklarowane kwoty powinny być wpłacone w terminie 1 miesiąca od daty przyjęcia przez Zarząd w poczet członków Banku,

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.
Znajdziesz nas też tutaj