Kariera

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby nasze praktyki dotyczące ochrony prywatności były przejrzyste i umożliwiały Państwu jak najlepszą kontrolę nad tym, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe kandydatów do pracy w Banku.

Każda osoba wysyłająca zgłoszenie rekrutacyjne (CV) do Banku Spółdzielczego w Miliczu, zgadza się na przetwarzanie przez Pracodawcę swoich danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji.

Wobec powyższego prosimy o zawarcie w swoim CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Miliczu, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 7, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w przyszłych naborach kandydatów na pracowników Banku Spółdzielczego w Miliczu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwane dalej „RODO”), informujemy że:

  1. Bank Spółdzielczy w Miliczu z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 7 56-300 Milicz, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
  2. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@bsmilicz.com.pl lub pisemnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bank Spółdzielczy w Miliczu, ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz.
  3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) w zakresie podanym w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Banku Spółdzielczego w Miliczu na podstawie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).
  4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w każdym czasie. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Bank Spółdzielczy w Miliczu, ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz, lub poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@bsmilicz.com.pl ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzania rekrutacji, a jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – nie dłużej niż do końca kolejnego roku kalendarzowego następującego po dacie złożenia dokumentów aplikacyjnych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Miliczu. Ponadto przysługuje też Panu prawo do żądania kopii swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  9. Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do  wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  10. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w  Banku Spółdzielczym w Miliczu.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Referencyjna NBP 1,5
Lombardowa NBP 2,5
więcej