• Tarcza finansowa PFR

TARCZA FINANSOWA PFR

Tarcza Finansowa PFR 1.0

SPŁATA SUBWENCJI

(Klienci, którzy otrzymali Decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej)

Zbliża się termin spłaty pierwszej raty z tytułu otrzymanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).  Klienci, którzy zgodnie z harmonogramem – dostępnym w bankowości internetowej – rozpoczynają spłatę już w lipcu – terminem pierwszej spłaty jest 26.07.2021 r.

Poniżej przedstawiamy informacje przydatne w procesie spłaty subwencji.

 1. Klienci, którzy otrzymali pozytywną decyzję o umorzeniu zaczną dokonywać spłat odpowiednio od lipca lub sierpnia 2021 r.
 2. Spłata rat dokonywana jest 25 dnia każdego miesiąca, przy czym jeśli podany dzień do spłaty raty jest dniem wolnym od pracy, dniem spłaty raty jest pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie (w lipcu będzie to 26 dzień miesiąca).
 3. Całkowita spłata subwencji lub dokonanie nadpłaty w wysokości nie niższej niż dwukrotność raty subwencji wymaga złożenia deklaracji na formularzu - pobierz (dostępny również w placówkach Banku) na 30 dni przed jej spłatą.
 4. Spłat można dokonywać za pomocą:
  • bankowości elektronicznej poprzez comiesięczne, samodzielne spłaty lub samodzielne założenie zlecenia stałego;
  • poprzez spłatę w placówce Banku.

Uwaga: Nie ma możliwości spłaty poprzez dokonanie przelewu z innego banku bezpośrednio na rachunek NRB subwencji.

Klienci, którzy nie otrzymali jeszcze decyzji o umorzeniu subwencji lub posiadają status stopped – powinni oczekiwać na jej wydanie.

PROCES UMARZANIA

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

Na naszej stronie internetowej w Aktualnościach publikujemy manuale, które ilustrują krok po kroku, jak przejść przez procedurę wypełniania i przesyłania formularza z wnioskiem o umorzenie.

Poniżej publikujemy manuale, które ilustrują krok po kroku, jak przejść przez procedurę wypełniania i przesyłania formularza z wnioskiem o umorzenie.

ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące kwoty umorzenia subwencji należy składać na specjalnym Formularzu zgłoszenia TUTAJ dotyczącym Tarczy Finansowej PFR wraz z niezbędnymi załącznikami na dedykowaną skrzynkę email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w placówkach Banku.

(Formularz zawiera zdefiniowane kategorie zgłoszenia, które według PFR mogą uczestniczyć
w procesie wyjaśniającym, wraz z informacją o wymaganych dokumentach)

Uwaga: Termin złożenia zgłoszenia reklamacyjnego  – nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji PFR.

Odwołania od decyzji PFR oraz zgłaszanie wyjaśnień w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Od 1 lutego 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju uruchomił

 • procedurę składania odwołań od decyzji dotyczącej otrzymanej subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. oraz
 • proces składania zgłoszeń wyjaśniających z powodu nieprzyznania subwencji finansowej lub z uwagi na wyczerpanie się możliwości składania odwołań w ramach procedury odwoławczej.

Procedura składania odwołań:

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali z PFR decyzję:

 • pozytywną o przyznaniu całej kwoty subwencji finansowej,
 • częściowo pozytywną o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie niższej od wnioskowanej,
  mogą złożyć odwołanie od takich decyzji ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej lub dokonując zmiany niektórych danych i oświadczeń w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku o subwencję.

Przedsiębiorca może złożyć jedynie dwa odwołania w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. za pośrednictwem kanału bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Miliczu w taki sam sposób, w jaki jak został złożony wniosek o subwencję finansową.

Ważne:

Przed złożeniem odwołania Przedsiębiorca powinien:

 • wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. z ZUS lub właściwym US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku,
 • upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.

Odwołanie nie przysługuje:

 • od decyzji PFR odmawiającej przyznania subwencji finansowej,
 • dopóki PFR nie rozpozna wniosku lub pierwszego odwołania.

Zgłoszenia wyjaśniające:

Przedsiębiorca, który otrzymał od PFR decyzję odmawiającą przyznania subwencji finansowej lub wyczerpał limit składania odwołań, jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku z zapytaniem dotyczącym otrzymanej przez niego odmowy udzielenia subwencji finansowej.

Przed złożeniem zgłoszenia wyjaśniającego Przedsiębiorca powinien zgromadzić wszystkie aktualne dokumenty urzędowe niezbędne do ustalenia stanu faktycznego, wystawione i uwierzytelnione przez odpowiednie instytucje (ZUS, KAS itp.) lub inne dokumenty prywatne niezbędne do rozstrzygnięcia jego sprawy.

Celem dokonania zgłoszenia wyjaśniającego należy:

PROCES ROZLICZENIA

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania, mogą liczyć na 100% umorzenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach.

W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:

 • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
 • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składany był wniosek o udzielenie wsparcia. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek.

Rozlicznie Przedsiębiorców z sektora MŚP

W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia subwencji jest:

 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
 • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR.Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu,powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro

W przypadku Mikroprzedsiębiorców subwencja finansowa podlega całkowitemu zwolnieniu z obowiązku zwrotu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • nieprzerwanego utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz
 • utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorstw zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez Mikroprzedsiębiorstwo przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

Wymagane oświadczenia i inne informacje

 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

Planowane szkolenia i informacje

Od listopada rozpoczęły się się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora). Na szkoleniach dowiesz się:

 • jak rozliczyć subwencję finansową,
 • kiedy i gdzie złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji,
 • na co zwrócić szczególną uwagę,
 • jakie mogą być konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji w terminie?

Szkolenia będą prowadzone od poniedziałku do piątku od 8 listopada 2021 r.

Zapisz się na szkolenie dla MŚP.

UWAGA! Mikrofirmy które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą składały oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. Szkolenia dla Mikrofirm planowane są od stycznia 2022 r.

Prezentację dot. sposobu rozliczenia subwencji można pobrać TUTAJ

Znajdziesz nas też tutaj