• Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

  Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, nasz Bank wraz z grupą innych banków spółdzielczych powołał do życia spółkę, której zadaniem jest zapewnienie Państwu wsparcia w relacjach z zakładami ubezpieczeń. Spółka działa pod nazwą:

  Jako niezależny i profesjonalny broker ubezpieczeniowy Spółka zapewni Klientom naszego Banku:

  • pomoc w wynegocjowaniu najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń,
  • opiekę nad realizacją umowy ubezpieczenia w czasie jej trwania,
  • pomoc w relacjach z zakładem ubezpieczeń, gdy wystąpi szkoda i będziecie Państwo oczekiwali szybkiego zakończenia postępowania likwidacyjnego i wypłaty odszkodowania.

  Podkreślamy, że Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Spółka z o.o. jako niezależny broker ubezpieczeniowy, działa wyłącznie  w Państwa interesie i na Państwa rzecz. Wspólnie z Państwem ustali, jakie są Państwa rzeczywiste potrzeby ubezpieczeniowe i będzie negocjowała z zakładami ubezpieczeń warunki ochrony, które będą odpowiadały Państwa potrzebom.

  Za świadczone usługi Spółka nie będzie od Państwa pobierała żadnych dodatkowych opłat bądź prowizji.

  Oferta dla Klientów instytucjonalnych

  Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o. oferuje naszym Klientom m.in. wsparcie
  w negocjowaniu zakresu ochrony i ceny:

  1. Ubezpieczeń mienia – jak np. budynków, budowli, wyposażenia, maszyn, urządzeń, środków obrotowych (surowców, towarów, produktów), sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i urządzeń mobilnych), czy też rzeczy wysokowartościowych (m.in. dzieł sztuki, środków płatniczych, papierów wartościowych), szyb i przedmiotów szklanych, przykładowo od:

  • ognia i innych zdarzeń losowych,
  • kradzieży z włamaniem, rabunku i aktów wandalizmu,
  • wszystkich ryzyk (All Risks),
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • utraty zysku (Business Interruption),
  • maszyn od awarii i uszkodzeń,
  • instalacji energii odnawialnej.

  2. Ubezpieczeń ryzyk komunikacyjnych –pojazdów w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, auto-casco, komunikacyjnych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, czy też ryzyk assistance i utraty wartości pojazdu.

  3. Ubezpieczeń flot pojazdów – dających możliwość zbiorczego ubezpieczenia pojazdów przez firmy posiadające minimum kilka pojazdów, niezależnie od tego, czy są to samochody osobowe, ciężarowe, maszyny wolnobieżne i inne.

  4. Ubezpieczeń ryzyk transportowych – obejmujących produkty ubezpieczeniowe w obszarze działalności handlowej związanej z dystrybucją i transportem produktów lub też w pełnym zakresie działalności Przewoźnika/Spedytora, w tym zwłaszcza Cargo – ubezpieczenia mienia w transporcie.

  5. Gwarancji ubezpieczeniowych – w tym, w szczególności gwarancji zapłaty wadium, gwarancji należytego wykonania kontraktu, gwarancji usunięcia wad i usterek, dla firm biorących udział w przetargach i realizujących np. kontrakty budowlane, czy remontowe.

  6. Ubezpieczeń ryzyk finansowych – obejmujących produkty ubezpieczeniowe zabezpieczające lub też wspomagające interesy w aspekcie prowadzonej działalności biznesowej, np. Ubezpieczeń kredytu kupieckiego zabezpieczające Przedsiębiorcę-producenta przed ryzykiem utraty należności handlowych w przypadku przewlekłej zwłoki w ich uregulowaniu przez odbiorcę lub w przypadku jego niewypłacalności.

  7. Ubezpieczeń OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – zapewniających w szczególności ochronę OC deliktową i OC kontraktową, a także OC pracodawcy, OC za produkt/usługę, OC spedytora, OC przewoźnika, OC najemcy nieruchomości oraz OC za szkody w środowisku naturalnym.

  W tej grupie także Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (doradców, instytucji finansowych), a także obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zarządców nieruchomości, architektów, biegłych rewidentów i wszystkich, którzy zobowiązani są do posiadania takiego ubezpieczenia).

  8. Ubezpieczeń rolnych – dla firm prowadzących działalność rolniczą, m.in. budynków i budowli, sprzętu rolniczego, wyposażenia, upraw, zwierząt gospodarczych, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej.

  9. Ubezpieczeń w trakcie podróży Klienta – m.in ubezpieczeń kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

  10. Grupowych ubezpieczeń na życie pracowników – zapewniających uzyskanie świadczenia na wypadek mn. śmierci, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego całkowitego lub częściowego inwalidztwa i innych zdarzeń losowych, które mogą dotknąć zarówno pracowników, jak i objętych ochroną członków ich rodzin.

  11. Grupowych ubezpieczeń zdrowotnych – zapewniających pokrycie kosztów prywatnego leczenia w wybranych placówkach medycznych. Mogą one dotyczyć zarówno pracowników, jak i objętych ochroną członków ich rodzin.

  12. Indywidualnych Ubezpieczeń na życie – w tym także, jako dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu przeznaczone w szczególności dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

  13. Ubezpieczeń ryzyk specjalistycznych – dostosowanych do potrzeb Klienta w związku z prowadzoną przez niego działalnością m.in. ryzyka przerwy w działalności spowodowanej zdarzeniem losowym (ang. Business Interuption), ryzyka budowy i montażu np. w związku z nową inwestycją/przebudową (ang. CAR/EAR) itp.

  Bank Spółdzielczy w Miliczu

  ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz

  71 38 40 280
  71 38 40 081

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www.bsmilicz.com.pl

  Znajdziesz nas też tutaj