• Rodzina 800+

  Rodzina 800+

  Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

  W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 
  Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.
  Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

  Od 1 lutego 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

  Ważne:

  Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2024 r. - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów wnioskowania :

  • Platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
  • bankowość elektroniczną.

  Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

  W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

   

  Zasady składania wniosków

  Od 1 lutego 2024 r. ruszył kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

  Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Ważne !

  Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2024 r., wnioski można składać do ZUS  już od 1 lutego 2024 r. - wyłącznie przez Internet za pośrednictwem nastepujących kanałów wnioskowania:

  • portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS
  • portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Emp@tia>
  • bankowości elektronicznej

  Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2024 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2024 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym  terminie do 3 miesięcy.

  Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na okres 2024/2025 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. w terminie :

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,
  • od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2024 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2024 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.

  Ważne!

  • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2024 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
  • Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r.
  • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2024 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

  Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

  Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS.

  Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

  Uwaga: W przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2024 r., rodzice powinni pamiętać aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze - zarówno na okres świadczeniowy 2023/2024 , który zakończy się 31 maja 2024 r. oraz na kolejny nowy okres 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r.

  Jak złożyć wniosek online?

  Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko w formie elektronicznej.

  Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego, wniosek należy złożyć  do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną.

  Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji znajdziesz na https://www.zus.pl

   

   

  Żródło: www.gov.pl

   

  Przydatne informacje

  Wypełnianie wniosku

  WYPEŁNIANIE WNIOSKU W SERWISIE INTERNETOWYM

  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

  Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Miliczu. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu internetowego Banku. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF). Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informatorem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz  po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej eBankNet w zakładce Wnioski - po klinkęciu tej zakładki w menu bocznym należy wybrać Wnioski eximee.

  2. Należy wybrać konto, na które będą przesyłane środki z Programu 500+, a następnie po kliknięciu przycisku Dalej potwierdzić wybór poprzez uwierzytelnienie za pomoca kodu SMS lub aplikacji BS Milicz mobilnie.

  3. Następnie w menu platformy Wniosków eximee należy wybrać, jaki wniosek chcemy złożyć.

  4. Ważny jest także wybór okresu świadczeniowego, na jaki chcemy złożyć wniosek. Należy zaznaczyć w menu swój  wybór.

  5. W kolejnym kroku przystępujemy do wypełniania wniosku, podając dane osobowe składającego wniosek oraz dziecka/dzieci, którym przysługuje świadczenie. Po wysłaniu wniosku możemy pobrać go w formie PDF-a, a także pobrać poświadczenie wysłania wniosku. Jeśli wniosek został wysłany poprawnie, w zakadce Wnioski/Wnioski eximee widac będzie jego status PRZEKAZANY,  który zmieni się po odebraniu przez system Ministerstwa Rodziny: ODEBRANY. Wtedy mailem otrzymamy Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia będace Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru wniosku.

  Obsługa wniosku

  Pamiętaj:

  Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Miliczu ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku,
  a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

  Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Miliczu będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

  Rola Banku Spółdzielczego w Miliczu w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku  do Organu prowadzącego w gminie.

  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.

  Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Miliczu wniosek ma status „Odebrany”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+

  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio  z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
  Bezpieczeństwo i reklamacje

  Składając Wniosek Rodzina 500+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Przy zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet, w celu wyboru konta, na jakie będziemy otrzymywać świadczenie system poprosi o podanie kodu SMS lub uwierzytelnienie za pomocą aplikacji mobilnej.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny,

  Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, u.poinformuj o tym niezwłocznie Bank Spółdzielczy w Miliczu.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności  i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej internetowym Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Miliczu przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie  z przyjętymi w Banku zasadami - patrz http://www.bsmilicz.com.pl/zglaszanie-reklamacji-i-skarg

  Bank Spółdzielczy w Miliczu

  ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz

  71 38 40 280
  71 38 40 081

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www.bsmilicz.com.pl

  Znajdziesz nas też tutaj